ΛΕΚΤΟΡΑΣ Φ.Ι.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιατρική εκπαίδευση : 

Published in About Varvarousis
 

Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης & Άκρου Ποδός

Αξιολόγηση της ισορροπίας - Ανάλυση της στάσης - Ανάλυση του βαδίσματος