Ιουν 22, 2017

WIND - TRACK A STEP AHEAD

Win-Track: a foot pressure sensitive walkway dedicated to statis, posturogaphic and gait analysis with total freedom in stance and motion acquisition.

A onepiece platform

Published in Υπηρεσίες

ΛΕΚΤΟΡΑΣ Φ.Ι.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιατρική εκπαίδευση : 

Published in About Varvarousis
 

Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης & Άκρου Ποδός

Αξιολόγηση της ισορροπίας - Ανάλυση της στάσης - Ανάλυση του βαδίσματος